f

Toekomst parochie: samen verantwoordelijk

De afgelopen tijd hebben we vaak in de mededelingen de uitnodiging voor de consultatieronde van het synodaal proces onder de aandacht gebracht. Deze twee bijeenkomsten vinden in de komende dagen plaats. Kom ook en doe ook mee! Voor de Engelstalige parochianen is er inmiddels een nieuwe datum

afgesproken: zaterdag a.s., 2 april om 20.00 uur in het kerkwijkcentrum van Gestel aan de Hoogstraat. Voor de Nederlandstalige bijeenkomst is eenieder welkom aanstaande dinsdag om 20.00 uur op het pastoraal centrum aan de Sint Jorislaan 51. Veel mensen hebben gevraagd er niet meer concrete en op het parochieleven geformuleerde vragen kunnen komen. Hieronder vindt u wat nader uitgewerkte vragen en een extra motivatie om te doen

Verantwoordelijkheid

Nogmaals willen we u allemaal hartelijk uitnodigen om op deze avonden gezamenlijk in gesprek te gaan over de toekosmt van de parochie in het licht van het synodale proces.Op basis van ons doopsel hebben wij deel aan de zending van Christus midden in de wereld: het evangelie overal in onze wereld te brengen. Dat brengt een grote verantwoordelijk met zich mee. Een dieper bewustzijn van deze verantwoordelijkheid inhoudt vergroot de kans op groei in gemeenschap, betrokkenheid op de gemeenschap in Christus en het daadwerkelijk sterk gestalte geven aan onze missie in de samenleving die Eindhoven heet. Die missie is de opbouw van Gods Rijk onder ons. Dat wil zeggen samen leven in de kracht van Gods werkzame Geest, die ons heelt en tot gemeenschap maakt. Dat zou gestalte moeten krijgen in alle facetten van ons leven en in alle delen van onz netwerk.

Als gemeenschap is het onze roeping om als broers en zussen ons leven meer en meer in Christus op te bouwen, dat vertaalt zich in de dienst aan de naasten en wel bijzonder aan hen in nood. De drie woorden gemeenschap, deelname en zending hebben betrekking op de Persoon van Jezus Christus en de Kerk, waarin de Heer zelf ons blijvend de hand reikt in het bijzonder in het sacramentele leven. Wil de Kerk zich echt vernieuwen en groeien dan zal ze - zoals in alle tidjen - opniewu moeten leren kijken naar Jezus en de de sacramenten: Hij komt ons daarin heilzaam tegemoet

Deze drie woorden geven aanleiding tot nadere vragen.

GEMEENSCHAP 

De Kerk is een wereldkerk, een wereldwijde gemeenschap in Christus, geroepen en gezonden om Hem die de Verlosser is overal bekend te maken

1) Hoe kan de parochie mensen meer succevol bij elkaar brengen?

2)In welke sector van het parochieleven (liturgie, diakonie, catechese) bemerkt u de kracht en de werking van de Heilige Geest?

3) Op welke manier kunt u persoonlijk helpen om de gemeenschap sterker op te bouwen in de komende jaren?

4) Hoe bouwt u (weer) een band op met mensen die van de Kerk verwijderd zijn?

 

DEELNAME

De parochie is geen statische gemeenschap (om dan toch maar ergens bij te horen), vraagt betrokken deelname om een levendige gemeenschap in Christus te kunnen worden vanuit de gave van de Heilige Geest.

1)Terugkijkend op de periode van bijna twee jaar coronapandemie: in hoeverre is onze parochie geraakt wat betreft betrokkenheid en sterke deelname? Was dit van tevoren anders?

2) Hoe kunnen we naar de toekomst gezamenlijk de deelname versterken? En hoe kunnen de verschillende geluiden uit de parochiebeter worden gehoord (in het bijzonder degenen die zich aan de rand van de parochie bevinden of nog verder op afstand zijn)?

3) Hoe is uw persoonlijk deelname tot op heden in het kerkelijk leven van onze parochie (of in andere gemeenschap van de Kerk, of op diocesaan niveau)? Hoe kunnen we de deelname en mede-verantwoordelijkheid in het kerkelijk leven verbeteren en versterken op parochieel en diocesaan niveau?

4) In welke mate nemen de gezinnen en de jongeren (ook uit uw eigen familiekring) deel aan het parochieleven? Hoe ondersteunt u hen (ook in de eigen kring)?

 

ZENDING

Wij zijn Gods Volk onderweg naar het doel om uiteindelijk thuis te komen in het hemels Huis van de Vader. Als één gezin van gedoopten, het gezin van God, is het onze het onze missie om brengers van de Blijde Boodschap te zijn aan de armen, gevangen vrijlating bekend te maken....en zo mee te bouwen aan het Koninkrijk van God midden onder ons.

 

1) Uitgaande van wat u nu van de Kerk ervaart - in woorden en in wat ze doet - hoe zou u de zending van de Kerk willen omschrijven?

2) Waar roept de Heilige Geest u persoonlijk om mee te helpen haar zending waar te maken en daadwerkelijk te dienen?

3) Op welke manier bent u zelf intens en actief op zoek naar wegen om de Blijde Boodschap van Jezus Christus te delen?